Intrebari Frecvente

 • group Generale
 • file Factura
 • smartphone Autocitire

Completand conventia de consum clientii pot opta in anumite luni calendaristice pentru un anumit consum de energie electrica si, in alte luni calendaristice, pentru consum zero, in functie de perioada in care este locuita casa.

Clientul poate descarca formularul Conventie de Consum pentru clientii casnici si clientii noncasnici, sau il poate completa in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ.

Chiar daca nu ne dorim acest lucru, suntem nevoiti sa-ti sistam furnizarea de energie electrica atunci cand nu sunt respectate obligatiile contractuale.

Clientul poate fi deconectat de la alimentarea cu energie din cauza debitului acumulat pentru neplata facturii la energie electrica, penalizari si taxele pentru serviciile prestate de deconectare/ reconectare, sau pentru nerespectarea situatiilor contractuale prevazute in contractul de furnizare si legislatia specifica.

Factura de energie electrica trebuie platita in termenul agreat in contractul de furnizare a energiei electrice.

Prin intermediul facturii, toti clientii sunt instiintati de valoarea debitelor aferente locurilor de consum, avand la dispozitie toate elementele ce constituie suma totala de plata.

In Preavizul Notificare transmis este mentionata valoarea debitelor restante in ceea ce priveste facturile de energie electrica emise, penalitatile si taxele pentru serviciile prestate pentru consumatorii care nu efectueaza plata in termenul prevazut legal, precum si data pana la care se poate efectua plata facturilor restante.
Totodata, este prezentata si obligativitatea de a prezenta furnizorului copia documentului care certifica efectuarea platii, in cazul in care s-a primit un preaviz de deconectare, pentru evitarea unor disfunctionalitati ce pot aparea intre momentul platii efectuate de client si momentul inregistrarii platii la furnizor.

Odata cu decesul titularului, intervine incetarea dreptului de folosinta a energiei electrice la locul de consum in cauza, funizorul de energie electrica fiind obligat sa respecte prevederile contractuale si legale fata de clientii sai (in conformitate cu art. 52, alin. 3 din Legea energiei nr. 123/2012) si nu fata de o terta persoana care nu are incheiat contract de furnizare. Urmasii acestuia pot solicita preluarea contractului pe numele lor, in anumite termene si conditii. In caz contrar, legislatia in vigoare prevede deconectarea locului de consum in cauza.

Relatia dintre furnizorul de energie electrica si client este reglementata prin contract, iar furnizarea energiei electrice este conditionata de corectitudinea datelor inscrise in acesta. Este important de retinut faptul ca, in conditiile in care clientul – titular de contract a decedat, orice succesor al acestuia poate continua derularea contractului, prin notificarea prealabila a furnizorului despre deces in termen de 30 zile de la acesta.

Documentele care sunt necesare pentru preluarea contractului de furnizare sunt:

 • o copie a actului de identitate a solicitantului;
 • o copie a actului de deces al vechiului titular;
 • declaratie pe proprie raspundere sau orice alt document care sa ateste dreptul locativ asupra spatiului care face obiectul locului de consum;
 • un document care sa ateste calitatea de succesor legal (certificat de nastere/certificat casatorie/certificat mostenitor).

 

In situatia in care succesiunea nu a fost dezbatuta, si/sau solicitantul nu este unicul succesor al defunctului, fost titular de contract, este recomandabil si acordul prealabil al celorlalti succesori.

Pentru evitarea deconectarii locului de consum recomandam:

 • Sa verifici permanent termenul scadent inscris pe factura.
 • Sa platesti factura in acest termenul de scadenta.
 • Sa ne transmiti copia documentului de plata atunci cand platesti sumele datorate in perioada de preavizare.

 

Cea mai sigura metoda de plata care exclude in totalitatea calculul de penalizari sau deconectarea este plata prin debit direct. Clientii pot opta atat pentru Debit Direct Intrabancar in conditiile in care au conturi deschise la una din bancile: BRD Groupe Societe Generale, BCR, Banca Transilvania, UniCredit – Bank, ING, Garanti Bank sau pentru Debit Direct Interbancar daca au conturi bancare deschise la alte banci.
Daca factura este achitata pana la data limita prevazuta in preavizul de deconectare recomandam clientului sa informeze cat mai repede furnizorul CEZ Vanzare prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispozitie, pentru a evita riscul deconectarii.
Totodata recomandam clientilor sa nu astepte primirea preavizului pentru a face plata facturilor, evitandu-se astfel intrarea in categoria clientilor „rau platnici” si obligativitatea prezentarii dovezii platii sau/ si riscul de a fi deconectati pentru plata efectuata in afara termenului legal.

Pentru reconectare este necesara achitarea debitelor restante si ulterior, a tarifelor aferente acestui serviciu. Valoarea tarifelor pentru serviciile de deconectare/ reconectare este intre 68 si 485 lei (in functie de locul de unde se realizeaza deconectarea).

Conform prevederilor stabilite de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin ordinul ANRE nr 235/2019,  in situatia in care un client nu achita valoarea facturilor in termenul agreat in cadrul contractului de furnizare, furnizorul are dreptul:

 1. sa aplice penalitati de intarziere;
 2. sa solicite constituirea/ actualizarea/ reconstituirea garantiei financiare si sa ia, succesiv, urmatoarele masuri:
 3. sa transmita un preaviz pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica;
 4. sa intrerupa alimentarea cu energie electrica;
 5. sa transmita o notificare de reziliere contract de furnizare energie electrica;
 6. sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice.

 

 • Reluarea furnizarii energiei electrice la consumatorii finali deconectati de la reteaua electrica pentru neplata facturilor emise, poate fi conditionata de furnizorul de energie electrica, in afara de plata integrala de catre acestia a facturilor emise, a penalizarilor de intarziere calculate, a costurilor aferente serviciilor de intrerupere/ reluare a alimentarii cu energie electrica, si de constituirea/actualizerea/reconstituirea unei garantii financiare, in conformitate cu prevederile contractuale si/sau ale procedurii privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii finali la dispozitia furnizorilor de energie electrica, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 181/2018 .
 • Reluarea alimentarii la locul de consum al clientului final, daca contractul dintre parti nu a fost reziliat, se realizeaza in cel tarziu doua zile lucratoare, dupa ce furnizorul a primit de la clientul final dovada efectuarii platii integrale a sumei datorate, a costurilor aferente serviciilor de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica, a dovezii de constituire/actualizere/reconstituire a garantiei financiare, 
 • In cazul in care clientul nu procedeaza la achitarea integrala a facturilor restante si a penalitatilor calculate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice cu un preaviz, cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice, sumele datorate urmand sa se recupereze conform dispozitiilor legale in vigoare.

In afara de centrele de relatii cu clientii, iti punem la dispozitie o serie de canale de comunicare dupa cum urmeaza:

 • online, prin intermediul Formularului de contact disponibil aici;
 • prin aplicatia My CEZ, sectiunea ‘Contacteaza-ne online’
 • fax la: 0248 52 48 32 sau 0248 52 48 34;
 • prin Chat online cu un operator CEZ
 • posta la adresa: Servicii Clienti, localitatea Targu-Jiu, Strada Depozitelor, numarul 2, judetul Gorj, cod postal 210238
 • telefonic, apeland Info Linia CEZ la 0251 929

Pentru a depune o sesizare, poti utiliza oricare din canalele de comunicare puse la dispozitie. Vizualizeaza mai multe informatii aici:

 • Prin telefon la Info Linia CEZ la numarul unic 0251 / 929, luni-vineri, in intervalul 08:00-20:00
 • online, click aici;
 • Prin posta la Servicii Clienti, localitatea Targu-Jiu, Strada Depozitelor, numarul 2, judetul Gorj, cod postal 210238
 • Prin fax la 0248 52 48 32 sau 0248 52 48 34;
 • Direct la orice Centru de Relatii cu Clientii

Pentru racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice, este necesara obtinerea avizului tehnic de racordare (ATR). Emiterea ATR se realizeaza contra cost pe baza de tarife reglementate de catre ANRE conform listei de tarife pentru emiterea avizelor de amplasament, aprobate de ANRE prin Ordinul 114/2014  pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a tarifelor de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament.

Pentru obtinerea ATR, solicitantul trebuie sa depuna, dupa caz, urmatoarele documente:

 • Cerere de racordare – loc de consum casnic:
 • Cerere de racordare – loc consum noncasnic;
 • Chestionar energetic – mici consumatori, pentru puteri < 100 kW;
 • Chestionar energetic – mari consumatori, pentru puteri > 100 kW;
 • Cerere de emiterea_actualizare ATR pentru racordare producatori
 • Chestionar energetic – producatori;
 • Avizul de amplasament, in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de consum respectiv;
 • Certificatul de urbanism in termen de valabilitate, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie;
 • Planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum;
 • Actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei ori cladirii in care se constituie locul de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor inchiriate, este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice;
 • Actul de identitate al celui care solicita ATR-ul, in copie;
 • Dovada platii tarifului reglementat pentru emiterea avizului tehnic de racordare, in copie (acest lucru nefiind o conditionare pentu emiterea Avizului tehnic de racordare, dar ATR-ul nu va fi transmis la solicitant decat dupa achitarea acestui tarif). Factura pentru tariful reglementat pentru emiterea avizului tehnic de racordare se emite cu ocazia depunerii documentatiei complete. Valoarea tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare este in functie de puterea electrica solicitata a fi absorbita de receptoarele utilizate, conform listei de tarife pentru emiterea avizelor tehnice de racordare specifice Operatorului de Distributie alocat zonei de consum, aprobate de ANRE prin Ordinul 114/2014.

 

Utilizatorul va depune toate documentele de mai sus la Operatorul de Distributie alocat zonei de consum.

Realizarea instalatiei de racordare se poate face si cu societati atestate ANRE, alese de utilizatori, in acest caz operatorul de distributie va reface oferta de racordare in functie de valorile negociate de utilizatori si societatile atestate ANRE, alese de acestia iar valorile negociate prin Procesul Verbal de negociere nu pot depasi valorile stabilite de operatorul de distributie in oferta initiala transmisa consumatorului casnic.

Dupa realizarea si receptia instalatiei de racordare, operatorul de distributie va emite Certificatul de racordare cu conditia ca utilizatorul sa depuna la Centru de Relatii Clienti CEZ, pana la data stabilita in contractul de racordare, dosarul instalatiei de utilizare, intocmit cu o societate atestata ANRE.

Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice se face dupa depunerea documentatiei instalatiei de utilizare (Dosar de realizare/ verificare instalatie de utilizare), emiterea Certificatului de racordare, incheierea conventiei de exploatare cu operatorul de retea (daca este cazul) si a contractului pentru furnizarea energiei electrice.

Daca esti titular de contract furnizare energie electrica casnic reglementat CEZ Vanzare si au aparut, fata de momentul incheierii contractului, modificari de:

 • Adresa de corespondenta.
 • Numar telefon.
 • Numar fax (daca este cazul).
 • Adresa e-mail.

Atunci esti obligat sa ne informezi care sunt datele tale de contact actuale. Poti face acest lucru printr-o cerere scrisa in acest sens, insotita de copia actului de identitate, prin unul din urmatoarele canale de comunicare:

 • online, click aici 
 • direct, la oricare Centru de Relatii cu Clientii CEZ
 • prin servicii de corespondenta, la adresa: CEZ Vanzare SA, strada Depozitelor, numarul 2, localitatea Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210238
 • prin fax, la numarul 0248524834/ 0248524832

Afla ce documente sunt necesare aici

Daca esti titular de contract furnizare energie electrica casnic reglementat CEZ Vanzare si te afli in una din situatiile:

 • Modificare adresa loc de consum
 • Schimbari de natura tehnica (spor de putere, modificari ale solutiei tehnice de alimentare sau ale punctului de delimitare a instalatiilor electrice)

Atunci esti obligat sa actionezi in sensul solicitarii modificarii contractului de furnizare ca urmare a necesitatii actualizarii avizul tehnic de racordare (ATR) si a certificatului de racordare ale locului de consum.

Documente necesare pentru actualizare ATR/Certificat de racordare

 • Cerere actualizare aviz tehnic de racordare – clienti casnici.
 • Cerere actualizare Certificat de racordare – clienti.
 • Cerere incheiere contract Furnizare Energie Electrica – clienti casnici ai Furnizorului de Ultima Instanta Obligat/ Cerere incheiere Contract de Furnizare Energie Electrica – clienti casnici ai Furnizorului CEZ Vanzare
 • Avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare emis anterior pentru locul de consum respectiv.
 • Actul de proprietate al imobilului sau alt document care sa ateste dreptul locativ asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv. Daca documentul nu are caracter definitiv, conform legislatiei in vigoare, furnizorul poate percepe o garantie.
 • Actul de identitate al solicitantului.
 • Detalierea modificarilor de natura tehnica fata de situatia anterioara, daca este cazul.
 • Documentul de plata a tarifului reglementat aferent prestarii serviciului de emiterea a avizului tehnic de racordare, in copie, in situatiile de modificare tehnica. Factura se emite cu ocazia depunerii documentatiei enuntate, in orice Centru de Relatii cu Clientii din cadrul CEZ sau prin servicii de corespondenta la adresa: CEZ Vanzare SA, localitatea Targu Jiu, strada Depozitelor, numarul 2, cod postal 210238, judetul Gorj. Consulta aici lista de tarife reglementate pentru emiterea ATR.

 

Nota: Daca pe locul de consum respectiv exista un certificat de racordare si utilizatorul solicita numai schimbarea numelui titularului de contract, atunci certificatul de racordare este valabil si nu trebuie actualizat.

Schimbarea furnizorului – actiunea prin care, pe parcursul derularii unui contract, consumatorul decide, prin optiune liber exprimata, sa inceteze raportul contractual cu furnizorul actual si sa incheie contract de furnizare cu un alt furnizor.

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si a prevederilor stabilite de ordinul ANRE nr 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale si pentru contractarea furnizarii de energie electrica si gaze naturale.

Procedura specifica de schimbare a furnizorului stabileste, in principal, etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului actual, schimbul de date intre clientul final si operatorii economici implicati in procesul de schimbare a furnizorului.

Procesul de schimbare a furnizorului se desfasoara pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit pentru clientul final, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de declansarea sau parcurgerea acestuia.

Pentru a consulta procedura de schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale, click aici.

Certificatul verde este un titlul care atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii si reprezinta schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
Statul roman sprijina investitorii in energie verde (regenerabila) prin intermediul certificatelor verzi si prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. In prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un numar de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumparate de furnizorii de energie electrica, companiile de profil fiind obligate sa aiba o anumita cota de energie regenerabila in cosul de energie electrica livrata consumatorilor.

Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta reprezinta o suma datorata lunar de fiecare consumator de energie electrica, pentru promovarea si dezvoltarea producerii de energie in sistem de cogenerare de inalta eficienta, in scopul cresterii eficientei energetice si al imbunatatirii securitatii alimentarii cu energie, pe piata de energie din Romania.
Valoarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta se determina de catre ANRE, in baza Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta aprobate prin Ordin ANRE. Se poate ajusta la inceputul semestrului I si II al fiecarui an, precum si pentru perioada noiembrie-decembrie a fiecarui an.

Acciza este o taxa perceputa de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care si electricitatea. Acesta este o taxa care se adauga la costul / kWh al energiei electrice si poate fi de 2 feluri: comerciala si necomerciala, in functie de scopul in care este utilizata energia electrica de catre consumator. Clientul final plateste valorea accizei la furnizor, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de catre furnizor.

Legea energiei nr.123 din 2012 defineste clientul vulnerabil astfel:

“Clientul final apartinand unei categorii de clienti casnici, care din motive de varsta, sanatate sau venituri reduse se afla in risc de marginalizare sociala si care, pentru prevenirea acestu risc beneficiaza de masuri de protectie sociala, inclusiv de natura financiara.”

Daca esti client CEZ Vanzare vulnerabil poti beneficia de avantajele oferite de legislatie, precum:

 • Ajutorul de incalzire a locuintei cu energie electrica sau, dupa caz, gaze naturale pe perioada sezonului rece.
 • Beneficii de protectie sociala in baza documentatiei emise de organismele statului abilitate in acest sens.

 

Regulamentul de furnizare a energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 5/2023) stabileste ca incadrare unui client casnic in categoria clientului vulnerabil din motive de venituri reduse, facilitatile si modalitatile de implementare a acestora sunt stabilite de catre institutiile statului cu atributii de protectie sociala si se comunica furnizorului de catre acestea.

Clientul vulnerabil de energie electrica din motive de sanatate/varsta beneficiaza de urmatoarele facilitati:

 • acces la punctul unic de contact si/sau, dupa caz, la punctele de informare regionala/locala prin modalitati specifice adaptate necesitatilor clientilor vulnerabili din motive de sanatate/varsta;
 • la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice, relatia sa cu furnizorul se poate desfasura prin intermediul unei terte persoane, desemnata in scris de acesta sa realizeze si sa transmita autocitirea indexului contorului, sa primeasca facturile/ notificarile/ sesizarile, sa depuna notificari/cereri etc. in numele si pe seama titularului locului de consum;
 • la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea conditiilor comerciale de furnizare a energiei electrice, a facturilor, a notificarilor, a plangerilor sau a oricaror materiale informative, pe cale electronica, intr-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor;
 • esalonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti.

 

In cazul unui loc de consum unde locuieste o persoana care necesita mentinerea in viata prin aparate electrice pentru asigurarea continuitatii in alimentare este necesara depunerea la furnizorul cu care este incheiat contractul de furnizare a energiei electrice a documentelor eliberate de institutii medicale abilitate care sa certifice aceasta necesitate.

Regulamentul de furnizare a gazelor naturale (Ordinul ANRE nr. 29/2016, cu modificarile si completarile ulterioare) stabileste ca incadrare unui client casnic in categoria clientului vulnerabil din motive de venituri redusefacilitatile si modalitatile de implementare a acestora sunt stabilite de catre institutiile statului cu atributii de protectie sociala si se comunica furnizorului de catre acestea.

Clientul vulnerabil de gaze naturale din motive de sanatate/varsta beneficiaza de urmatoarele facilitati:

 • ajutoare financiare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordate de catre institutiile statului cu atributii in domeniul protectiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acorda aceste ajutoare, precum si modalitatile de implementare a acestor facilitati;
 • asigurarea de catre furnizor a accesului la centrul de relatii cu clientii prin modalitati specifice adaptate necesitatilor clientilor vulnerabili din motive de sanatate/varsta;
 • la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunara a consumului de gaze naturale de catre furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de catre operator/autocitirea de catre clientul vulnerabil a indexului echipamentului de masurare;
 • la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea conditiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificarilor, a plangerilor sau a oricaror materiale informative, prin mijloace electronice, intr-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie sa fie în contrast cu cea a fondului;
 • la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul si operatorul convin ca relatia cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de masurare, transmiterea facturii pe numele si adresa de corespondenta ale persoanei respective, notificari, plangeri etc.) sa se desfasoare prin intermediul unei terte persoane, imputernicita in scris de titularul locului de consum;
 • esalonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti.

Locul de consum este incinta sau zona in care sunt amplasate instalatiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, unde se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare.

Contractul de retea se defineste prin urmatoarele caracteristici principale:

 • asigura prestarea serviciului de transportul si/sau de distributie a energiei electrice prin retele pana la clientul final;
 • se incheie de furnizor sau clientul final cu operatorul de retea*, conform reglementarilor in vigoare, cu exceptia situatiilor reglementate in mod distinct de ANRE;
 • se desfasoara, de regula pe o perioada nedeterminata, cu exceptia cazurilor in care clientul final solicita o perioada determinata;
 • se poate incheia si in lipsa contractului de furnizare;
 • ramane valabil si la schimbarea furnizorului.

Situatiile in care clientul final poate sa incheie contracte de retea sunt:

 • Locul de consum are simultan mai multi furnizori.
 • La reteaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum apartinand altor clienti finali.
 • Locul de consum este racordat la o retea de medie sau inalta tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare negociat. In acest caz, contractul de retea poate include si locuri de consum racordate la o retea de joasa tensiune ale acestui client final, aflate in zona de licenta a aceluiasi operator de retea.
 • Locul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piata concurentiala, este racordat la o retea de distributie a unui distribuitor altul decat cel concesionar.

*Orice persoana juridica ce detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, de dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a retelei de transport de a acopei cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice. (alin.40, art.3 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012)

Contractul de furnizare reprezinta contractul in baza caruia furnizorul de energie electrica/ gaze naturale furnizeaza la locul de consum al clientului sau o cantitate de energie electrica/gaze naturale pe o anumita perioada de timp.

Clauzele contractului de furnizare

 • identitatea partilor contractante si reprezentantii legali ai acestora, cu precizarea adresei sediului/domiciliului si a datelor de contact;
 • obiectul si durata contractului;
 • pretul sau tipul de tarif aplicat, modalitatile si conditiile de plata;
 • drepturile si obligatiile partilor contractante;
 • dreptul de denuntare unilaterala a contractului de furnizare de catre clientul final, in conditiile precizate de actele normative in vigoare;
 • obligatia de plata a furnizorului pentru toate daunele provocate din culpa sa clientului final;
 • anexele contractului de retea incheiat cu Operatorul Retelei la care este racordat locul de consum;
 • clauze specifice categoriei de client casnic prevazute in actele normative in vigoare;
 • anexele contractului de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale.

Contractul de furnizare a energiei electrice inceteaza in urmatoarele cazuri:

 • expirarea termenului contractual;
 • acordul de vointa al partilor contractante;
 • denuntarea unilaterala de catre clientul final, in conditiile prevazute in contract si conform prevederilor legale in vigoare;
 • rezilierea.

 

In cazul incetarii contractului ca urmare a expirarii duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul notifica clientului final data incetarii cu minimum 30 de zile inainte.
Furnizorul si, dupa caz, clientul final au obligatia sa notifice Operatorul de Retea cu privire la incetarea contractului de furnizare, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, cu exceptia contractelor incheiate pe o perioada mai mica de 60 de zile, caz in care notificarile se fac cu minimum 5 zile lucratoare inainte de data incetarii valabilitatii contractului.
Notificarea poate fi comunicata in anexa la factura.

Contractul de furnizare poate fi reziliat de catre clientul final, cu notificarea furnizorului cu cel putin 15 zile inainte, fara plata despagubirilor prevazute in contractul de furnizare, in urmatoarele situatii:

 • asupra furnizorului s-a declansat procedura de suspendare sau retragere a licentei;
 • contractul nu respecta reglementarile in vigoare privind tipul de contract.

 

Contractul de furnizare poate fi reziliat de furnizor, fara plata despagubirilor prevazute in contractul de furnizare, in urmatoarele cazuri:

 • sustragerea de energie electrica de catre clientul final, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • neplata facturilor, la termenele si in conditiile prevazute in contract;
 • incetarea dreptului de folosinta al clientului final asupra locului de consum;
 • alte cazuri prevazute de lege.

 

Rezilierea din initiativa furnizorului se efectueaza cu un preaviz de minimum 15 zile, cu exceptia cazului sustragerii de energie electrica, situatie in care rezilierea poate produce efecte de la data constatarii prin hotarare judecatoreasca definitiva.

In termen de maximum sase saptamani de la incetarea contractului, furnizorul/operatorul de retea are obligatia de a transmite clientului final factura cu decontul final ori factura estimata pentru ultimul consum, in cazul in care clientul nu asigura operatorului de retea acces la cotor, cu exceptia regularizarii contravalorii certificatelor verzi ce se va transmite conform legislatiei in vigoare. Clientul final are obligatia sa plateasca contravaloarea facturii pana la termenul scadent.

In cazul decesului unui titular de contract de furnizare, orice succesor poate continua derularea acestui contract, daca acest lucru nu este contestat de alt succesor, cu obligatia achitarii facturilor si cu preluarea tuturor responsabilitatilor ce decurg ca urmare a derularii contractului, inclusiv raspunderea in cazul constatarii unor interventii neautorizate sau defectiuni ale grupului de masura. In termen de 30 de zile de la producerea decesului, succesorul respectiv trebuie sa anunte furnizorul despre deces, iar pana la stabilirea legala a titlului de proprietate, furnizorul poate sa-i ofere un contract de furnizare a energiei electrice pe durata limitata, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.

Vezi aici toate modalitatile prin care poti plati factura CEZ.

Factura pentru clientii in regim de SU si FUI respecta modelul impus de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei prin Ordinul nr.88/2015. Modelul de factura este unic la nivel de FUI pentru toti clientii finali cu contracte reglementate si clientii in regim de SU.

Facturile de estimat se emit la data planificata, pe baza cantitatilor estimate de energie electrica contractate de catre client. Cantitatile estimate de energie electrica contractate de client in fiecare luna se pondereaza pe perioada de facturare.

Exemplu:
Client casnic care are in luna ianuarie contractata o cantitate de energie electrica de 150 kWh, iar in luna februarie o cantitate de energie electrica de 100 kWh.

Pentru o perioada de facturare (11 ianuarie – 10 februarie) modul de calcul pentru cantitatea de energie electrica estimata este urmatorul:
150 kWh/ 31 zile * 21 zile (aferente perioadei 11 – 31 ianuarie) + 100 kWh/ 28 zile * 10 zile (aferente perioadei 01 – 10 februarie) = 102 + 36 = 138 kWh

Depasirea scadentei facturii poate duce la:

 • aplicarea penalitatilor de intarziere specificate in contract;
 • transmiterea unui preaviz pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica;
 • daca clientul final plateste sumele datorate, in perioada preavizului, pentru evitarea deconectarii, acesta este obligat sa comunice furnizorului dovada platii prin unul din canalele rapide de comunicare (fax sau email);  
 • plata efectuata ulterior datei de emitere a ordinului de deconectare nu va putea impiedica deconectarea;
 • deconectarea si reconectarea locului de consum de la reteaua de alimentarea cu energie electrica implica plata de catre consumator a taxei de deconectare si respectiv de reconectare;
 • reconectarea se va efectua numai dupa achitarea debitelor restante precum si a cheltuielilor ocazionate de efectuarea serviciului de deconectare / reconectare;
 • furnizorul are dreptul sa dispuna reluarea furnizarii energiei electrice dupa achitarea de catre client a debitelor deconectabile, fara achitarea  taxelor de deconectare / reconectare, aceste taxe urmand sa fie achitate de catre client in termenul de scadenta mentionat in factura sub sanctiunea deconectarii locului de consum conform prevederilor legale in vigoare;
 • valoarea tarifelor pentru serviciul de deconectare / reconectare este cuprinsa , in general, intre 68 lei si 485 lei (in functie de modalitatea de deconectare), cu mentiunea ca acestea pot fi majorate in cazul  neasigurarii accesului in punctul de masurare;
 • neachitarea debitelor restante dupa deconectare da dreptul furnizorului sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, in termenele specificate in contract.

 

In cazul deconectarii, in conformitate cu prevederile punctului 7, alin. 2, din Conditiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai furnizorilor de ultima instanta, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 88/2015, ” Reluarea alimentarii la locul/ locurile de consum care fac obiectul contractului se realizeaza in cel tarziu doua zile lucratoare de la data la care FUI a primit de la client dovada efectuarii platii integrale a facturilor restante, a dobanzilor penalizatoare si a costurilor aferente serviciilor de intrerupere/ reluare a alimentarii cu energie electrica, precum si dovada constituirii garantiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului si reglementarilor in vigoare.”

Pentru a primi cat mai repede factura de energie electrica iti recomandam sa activati serviciul E-factura, astfel vei primi factura pe email in ziua emiterii. De asemenea, recomandam crearea unui cont in aplicatia My CEZ, unde ai acces rapid la toate informatiile despre contul de client, poti vizualiza soldul si plati facturile.

Daca intampini intarzieri in termenul de primire a facturii si nu ai posibilitatea de a beneficia de avantajele aplicatiei My CEZ, iti recomandam sa te adresezi personalului din Centrele de relatii cu clientii CEZ sau sa apelezi numarul unic 0251 929, disponibil pentru informatii comerciale luni-vineri in intervalul orar 08:00 – 20:00, pentru obtinerea informatiilor privind valoarea debitului restant
Cunoscand suma restanta si utilizand orice factura de energie electrica,
clientii pot achita debitele prin unul din mijloacele de plata puse la dispozitie de catre furnizor.

In principal cele doua coduri de bare fac referire la:

 • valoarea facturii curente (codul de bare aplicat in partea stanga-jos a facturii);
 • valoarea totala de plata (codul de bare aplicat in partea dreapta-jos a facturii). Aceasta valoare contine pe langa valoarea facturii curente si sumele aferente facturilor restante sau a sumelor achitate in plus – daca clientul a achitat mai mult decat valoarea facturilor transmise. Daca nu exista sume restante sau sume achitate in avans, atunci valoarea inscrisa in cele doua coduri de bare va fi identica (la fel ca si codurile de bare).

 

In cazul in care una dintre sumele calculate (valoarea facturii curente sau totalul de plata) este egala cu zero sau negativa atunci codul de bare aferent acelei valori nu va mai fi afisat pe factura (nu va fi tiparit). Este posibil sa avem facturi cu doua coduri de bare (in mod standard), cu un singur cod de bare (cel din stanga sau cel din dreapta) sau cu niciunul, daca ambele sume aferente facturii curente si a totalului de plata sunt negative. In situatia in care nu avem tiparit niciun cod de bare clientul are totusi la nivelul facturii, pe prima pagina, in blocul central, informatii despre sumele rezultate pentru factura curenta si totalul de plata.

Pentru obtinerea informatiilor privind valoarea debitului restant, poti sa te adresezi personalului din Centrele de Relatii cu Clientii CEZ sau sa apelezi Info Linia CEZ – numarul unic 0251 929, disponibil pentru informatii comerciale luni-vineri, in intervalul orar 08:00 – 20:00.

Cunoscand suma restanta si utilizand orice factura de energie electrica, poti achita debitele prin unul din mijloacele de plata puse la dispozitie de catre furnizor.

Factura respecta modelul impus de ANRE prin Ord. 88/2015. Modelul de factura este unic pentru toti clientii finali in regim SU si FUI. Pentru clientii in regim concurential fiecare furnizor are modelul propriu de factura.

Facturile nu contin clar expresia regularizare sau estimat, dar are in partea stanga – centrala a facturii informatii despre modul de stabilire a indexului: citire, autocitire (care conduc la emiterea facturilor de tip regularizare) sau estimat (care conduce la emiterea facturilor de tip estimat).
In cadrul facturii este specificat daca energia facturata este estimata sau consumata.

Avem si facturi hibrid (regularizare + estimat pana la finalul lunii de consum) in cazul clientilor non-casnici, cu facturare lunara, dar pentru care citirea aparatelor de masura nu poate fi realizata lunar, cu tarife SU (Serviciul Universal) sau FUI (Furnizor de Ultima Instanta).
Daca aceste informatii lipsesc de pe factura la nivel central, atunci va fi afisat textul: “conform detalii factura”.
Acest tip de informatie se aplica in cazul clientilor cu foarte multe locuri de consum pentru care un singur detaliu nu ar fi acoperitor. Acestia ar putea avea citire pentru anumite locuri de consum, pentru altele doar estimat, si pentru altele si citire si estimat.
In acest caz, clientul trebuie sa consulte detaliile din factura, unde sunt afisate informatii despre tipul de index facturat pentru fiecare loc de consum.

In cazul in care transmiteti indexul autocitit in perioada mentionata pe factura, urmatoarea factura va fi emisa conform indexului comunicat de dumneavoastra.

In luna in care are loc citirea contorului de catre operatorul de distributie, aceasta are prioritate asupra indexului autocitit transmis.

Totodata, va informam ca pentru clientii casnici factura de energie electrica se transmite lunar si se va baza pe citiri reale, pe autocitire sau pe consum estimat contractat. Exceptie fac locurile de consum deconectate sau la care energia contractata este 0. Acestea se vor factura la regularizare, dupa ce se primeste citirea de la operatorul de distributie.

Conform prevederilor stipulate de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali (ordin ANRE 5/2023) si Regulamentul de furnizare gaze naturale la clientii finali (ordin ANRE nr 29/2016 cu modificarile si completarile ulterioare) : In cazul in care furnizorul emite factura pentru o perioada de facturare mai mare decat cea prevazuta in contract sau stabilita conform reglementarilor in vigoare, furnizorul este obligat sa esaloneze la plata sumele datorate de client, pe o perioada cel putin egala cu perioada de facturare pentru care a fost emisa factura.

Clientul vulnerabil are dreptul sa beneficieze de esalonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti.

Serviciul de autocitire ofera consumatorului posibilitatea de a transmite indexul grupului de masura, determinat lunar prin autocitire, in conditiile si la termenele precizate de furnizor in factura. Astfel, consumatorul va plati efectiv consumul real din luna respectiva. Indexul transmis de consumator va constitui baza de calcul a emiterii facturii. In situatia in care autocitirea nu este transmisa cu respectarea conditiilor si termenelor precizate in factura, facturarea se va realiza pe baza consumului lunar estimat de energie electrica stabilit de comun acord cu clientul final printr-o conventie de consum, conventie care poate fi modificata la initiativa clientului final cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea intervalului de facturare respectiv.

Clientului i se va oferi optiunea de a transmite indexul contorului, fara realizarea unor demersuri anterioare. In factura sunt comunicate codul de autocitire, perioada dedicata procesului de autocitire si numarul de telefon, elemente necesare pentru transmiterea indexului.

Numarul de telefon la care se poate comunica indexul contorului pentru energia electrica este 0800 500 500, iar pentru gaze naturale este 0800 500 200. Liniile telefonice dedicate transmiterii indexului sunt gratuite, acestea inregistreza atat data transmiterii cat si continutul mesajului.

Indexul se poate transmite si prin intermediul aplicatiei My CEZ pentru web si mobil, disponibila accesand http://mycez.cezinfo.ro

Pentru toate situatiile in care clientul nu reuseste sa transmita indexul autocitit recomandam apelarea Info Liniei CEZ la 0251 929, numar cu tarif normal, de luni-vineri, in intervalul orar 08:00 – 20:00, unde va fi preluat de un operator pentru explicarea pasilor de parcurs.

Pentru transmiterea indexului autocitit clientii vor avea la dispozitie un interval de 5 zile calendaristice, care este comunicat in cuprinsul facturilor. In afara intervalului stabilit pentru autocitire nu se va permite transmiterea indecsilor autocititi, astfel incat sa se asigure acuratetea datelor.

In general, daca clientul a validat indexul autocitit, acesta nu mai poate fi anulat decat prin procedurile standard, utilizate in prezent pentru stornarea facturilor emise in baza indexului citit eronat de catre operatorul de distributie. Clientul va depune o sesizare scrisa si in urma analizei se vor demara procedurile pentru stornarea facturii emise si anularea indexului autocitit eronat din sistemul de facturare.

In cazul in care clientii casnici din mediul urban si rural, precum si clientii non-casnici depasesc perioada de 5 zile calendaristice comunicata in cuprinsul facturilor pentru transmiterea indexului autocitit, se va reveni in mod automat la procesele standard de facturare, iar acestia vor trebui sa achite valoarea facturii de estimat emisa pe baza cantitatilor de energie electrica contractate de catre client.

Clientii casnici din mediul urban si rural, precum si clientii non-casnici, pot intrerupe oricand procesul de transmitere a indexului autocitit, situatie in care locurile de consum in cauza vor reveni la procesele standard de facturare, pe baza consumului estimat.

Transmiterea indexului autocitit de catre client nu exclude citirea periodica efectuata de catre Operatorul de Distributie. Conform prevederilor legale in vigoare, clientul este obligat sa asigure accesul Operatorului de Distributie la contor pentru efectuarea citirii.

Indexul autocitit poate fi transmis si in luna in care locul de consum respectiv este planificat pentru citirea grupului de masura de catre operatorul de distributie, cu mentiunea ca citirea operatorului de distributie are prioritate la facturare asupra indexului autocitit.

Se recomanda transmiterea indexului autocitit numai in situatia in care consumatorul nu a asigurat accesul pentru citirea grupului de masura de catre operatorul de distributie.

Daca indexul citit de catre operatorul de distributie in luna “L” va fi mai mic decat indexul autocitit de catre client in luna ”L-1” atunci furnizorul, CEZ Vanzare, va proceda la stornarea facturii de energie electrica emise pe baza indexului autocitit, va elimina din sistemul de facturare indexul incorect de autocitire si va proceda la refacturarea consumului de energie electrica pe baza indexului citit de operatorul de distributie.

Citirea operatorului de distributie are prioritate asupra indexului autocitit.

In acest caz, indexul autocitit va fi prezentat in cuprinsul facturii, si va participa in procesul de facturare.

Pornind de la faptul ca citirea operatorului de distributie are prioritate asupra indexului autocitit, in situatia mentionata, indexul autocitit nu va fi prezentat in cuprinsul facturii, iar in procesul de facturare va participa doar indexul citit de catre operatorul de distributie.

Citirea operatorului de distributie are prioritate asupra indexului autocitit. In acest caz, indexul autocitit nu va fi prezentat in factura de energie electrica curenta, ci se va regasi in cuprinsul facturii urmatoare. In urmatoarea factura de energie electrica indexul autocitit va participa in procesul de facturare.

In cazul in care clientul nu doreste sa adere la serviciul de autocitire a contorului, acesta nu va fi afectat. Locurile de consum in cauza vor fi facturate conform proceselor standard reglementate de legislatia in vigoare. In cazul furnizorului CEZ Vanzare, clientul este facturat in baza citirilor efectuate de operatorul de distributie si intre citiri, in baza unui consum lunar estimat de energie electrica stabilit de comun acord cu clientul final printr-o conventie de consum, conventie care poate fi modificata la initiativa clientului final cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea intervalului de facturare respectiv sau la initiativa furnizorului, in situatia in care furnizorul constata diferente semnificative intre consumul lunar estimat si consumul realizat.